Tüketicileri koruyacak yeni düzenlemenin detayları

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tüketicileri korumaya karşın tedbirlerin alınması, tüketicilerin adalet arama yollarının kolaylaştırılması, canice sisteminin bitmiş düzenlenmesi amaçlanıyor. Yeni kanunla, tüketicilerin adalet arama yollarının kolaylaştırılması ve bilgilendirilmesine önem verilmesi, ceza sisteminin orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek tekrar düzenlenmesi amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı’na tarafından, tüketicilerin yaşadığı sorunlar doğrultusunda yapılması öngörülen değişiklikler şu şekilde belirlendi: Taksitli satış sözleşmelerinde, tüketicilerin taksitlerini ödeyememeleri halinde ödenmeyen taksitler toplamının kalan borcun 10’da 1’ini oluşturma kriteri, Türk Borçlar Kanunu ile de düzenli olacak şekilde sözleşmede bulunan satmak bedelinin 10’da 1’i olacak şekilde değiştirilecek. Böylece tüketicilerin yasal takip nedeniyle dayanmak zorunda oldukları maliyetlerde ek vadeden yararlanmaları sağlanacak. Yeni düzenleme ile alıcı kredi sözleşmelerinde 14 günlük vazgeçme süresi içerisinde kredi borcunun tamamını ödeyen tüketicilerin sözünden dönme hakkını kullandıkları kabul edilerek iadesi gerekli ücretlerin iadesi sağlanacak. Kredi kartı veya kredili vadeli hesap gibi süresiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin mevcut düzenlemede, faiz oranının artırılması veya düşürülmesi durumlarına ilişkin yeni belirlenen oranın yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde tüketiciye bildirim şartı bulunuyor. Yapılacak değişim ile 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu Nedenle tarafların mutabakatı ile tüketiciler indirimli orandan bildirim süresi beklenmeden yararlanabilecek. Tüketicileri koruyacak yeni düzenlemenin detayları #2 Bazı kredi verenler, alıcı ya da ev kredisi sürüklemek isteyen tüketicilere özellikle kendi sigorta şirketlerinden sigorta yaptırılmasını ve kredi ile hiç ilgisi olmayan sigorta ve emrindeki hizmetlerinin de alınmasını koşul koşuyor. Değişiklikle, bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye arzetmek şartıyla, kredi benzer sigortayı da içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanınacak. Alıcı bu iki teklifi de kendi iradesi ile değerlendirecek ister sigortalı ister sigortasız teklifi tercih edebilecek. Hem kredi çeken tüketiciye ihtiyacı olmamasına ve kredinin geri ödenmesi ile ilgili olmasına karşın zor kullanarak satışı yapılan tamamlayıcı afiyet sigortası, eşya sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigortaların satışının yapılması yasaklanacak.
Tüketicinin indirilmiş faiz oranına sahip kredi seçeneğinden yararlanabilmesi için ihtiyacı olmayan, yararlanmayacağı ya da kurumsal müşterilere sunulan alt mahsul veya hizmetleri edinmek zorunda bırakılma önlenecek. Değişiklikle, tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve söz konusu hususları takip edebilecekleri aralıksız bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor. Keza arabulucu hizmet sağlayıcıları, mesafeli sözleşmelerin layık tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, bedel kendilerinde kaldığı sürece, teslim ya da ifa ile sözünden dönme hakkının kullanımında satıcı ya da sağlayıcı ile tüketicilere karşısında sorumluluk sahibi olacak. Bu Nedenle, aracı hizmet sağlayıcı platformlara birincil kere mesuliyet getirildi. Tüketicileri koruyacak yeni düzenlemenin detayları #3 Tüketicilerin yoğun şikayetlerine konu olan devre tatil sektörüne ilişkin de değişim yapılıyor. Tamamlanamayan ve durağan halde kalan tesislerden nedeniyle yaşanan ulusal servet kaybının önlenmesi ve kaynakların daha dinç yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanacak. Bu nesil satışlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılarak tüketicilere sadece adamakıllı yeniden ve işletilmeye hazırlanmış olan tesislerin satışının yapılması sağlanacak. Devre tatil satışının finansal kiralama aracılığıyla yapılması durumunda da devre tatil sözleşmelerine ilişkin kanun hükümleri uygulanacak. Ayni hakka konu devre tatil sözleşmelerinin sadece Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirli usul ve esaslar çerçevesinde devre mal sözleşmesi şeklinde kurulması gerekli kılınacak. Kooperatif ya da ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek ya da vakıf üyeliği şeklinde devre tatil hakkı tanınamayacak. Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mülk üstünde ayni adalet sahibi olmayanlar, devre mal veya devre tatil satışı yapamayacak. Cayma süresi içinde tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı evrak alma yasağı devre mal sözleşmelerini de kapsayacak. Laf konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri hemen iade edilecek ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü doküman tüketici yönünden geçersiz olacak. Kişiye Özel hakka konu sözleşmelerde, tesisinin eskimesi, hizmetlerin beklenen nitelikte sunulamaması, yüksek ödenti ücretleri gibi sorunları nedeniyle tüketiciler bu sistemden çıkmak istedikleri halde 99 yıla varan sözleşmeler sebebiyle bunu yapamıyor. Değişiklikle, kişiye özel hakka konu devre tatil sözleşmelerinde 10 takvim maksimum zaman sınırı getirilecek. Tüketicinin en düşük 90 gün öncesinden devre tatili kullanmayacağını sağlayıcıya bildirmesi durumunda, o dönem için herhangi bir ad aşağı değerinde alınamayacak. Yenilenmiş ürünler ilk kere kanunla düzenleme altına alınırken, cep telefonu gibi ürünlerin, Ticaret Bakanlığı’nca yetkilendirilen yenileme merkezleri yoluyla iyileştirme yapılarak en az bir yıl zaman ile garantili olacak şekilde tüketicilere bitmiş satılması sağlanacak. Imalatçı ve ithalatçılara, satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak güncel yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerini Bakanlıkça kurulan sisteme kaydetme zorunluluğu getiriliyor. Böylece tüketicilerin sahte servisler ile ilgili mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. Keza, özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak şekilde hizmet vermesinin önlenmesi nedeniyle, servis fişi, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde “özel servis” ibaresini kullanım zorunluluğu getirilecek. Tüketicilere, imalatçı ve ithalatçılardan Bakanlıkça belirlenen başvuru ömrü süresince mala ilişkin satmak sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazminini istek etme hakkı tanınacak. Değişiklikle, tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları ile meslek bölümünü belirlemeye karşın Bakanlığa yetki verilecek. öte taraftan, 2022 yılı itibarıyla değeri 15 bin 430 liranın aşağıda bulunan uyuşmazlıklarda alıcı hakem heyetleri görevli iken, daha pozitif sayıda uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözüme bağlanması nedeniyle finansal değer 30 bin liraya yükseltilecek. Tüketicinin ikâmetgâh yeri veya alıcı işleminin yapıldığı yerde karar veren tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde bu tüketicilerin herhangi bir yargı kaybına uğramadan o yer kaymakamlıklarına dilekçe yapılabilmesine olanak sağlanacak. Alıcı hakem heyetlerinin data ve belge isteme yazıları ile diğer yazışmalarının ve kararlarının görülen uyuşmazlığın tarafları ya da vekillerine elektronik ortamda tebliğine olanak sağlanacak. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılacak itirazlarda, kararı veren alıcı hakem heyetinin bulunduğu yerdeki mahkemeye yanına tüketicinin mesken yerinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili olacak. Satıcı ya da sağlayıcılar göre mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi ya da belgenin sonra tüketici mahkemesine sunulması sebebiyle hakem heyeti kararının iptali halinde alıcı aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Kanuna anomali halleri için öngörülmüş cezalar da bitmiş düzenlenecek. Örneğin, tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kuran ya da kurulmasına aracılık edenler hakkında 3 yıldan 6 yıla dek hapis cezası uygulanabilecek. Reklam Kuruluna, internet üzerinden yapılan tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar hakkında erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi tanınacak.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir